май 13, 2016

Обучение

Всеки може да получи достъп до Рейки енергията посредством процеса на инициация /настройка/ извършена от Рейки Мастер. Способността да се използва Рейки не се преподава в обичайния смисъл на думата. Тя се отключва в ученика по време на самата инициация.

Настройката в Рейки създава по-силна връзка между получателя и Източника на Универсалната жизнена енергия. След първоначалното посвещаване в Рейки I получателят става проводник на тази енергия до края на живота си. Тя оказва своето благотворно въздействие, както върху самия него, така и върху другите /приематели на Рейки/, без да го изтощава.

Всяко посвещаване в Рейки ниво дава тласък на нашето духовно развитие и усъвършенстване, разгръща нашите интуитивни способности.

Посветеният в Рейки усилва многократно умението си да получава информация посредством психичните си сетива.

Колкото повече работим с тази енергия, толкова по-сензитивни и осъзнати сме.

Настройката в Рейки играе ролята на активатор на творческите заложби в ученика. Така той получава възможност да развие своите дарби, за да разгърне пълния си потенциал.

Инициирането и обучението в традиционната система REIKI USUI SHIKI RYOHO е разделено на три нива, като всяко едно от тях изисква отделна настройка (инициация).

Посвещаването във всяко едно от нивата може да бъде както индивидуално, така и в група.

Първо ниво – Рейки I

Обучаваният бива въведен в основните положения и практики. Обръща се внимание на принципите и законите, върху които се основава системата Рейки. Изучават се позициите на ръцете при Рейки-сеанс.

След провеждане на инициацията, ученикът е в 21-дневен /непрекъснат/ период на хармонизация. Със завършването на този период, ученикът придобива правото да предава Рейки и на другите.

След успешното преминаване на 21-дневния период, ученикът е готов да изучи и използва първата част от оригиналните техники, наследени пряко от Микао Усуи.

Второ ниво – Рейки II

Рейки II се състои от информация за трите символа и тяхното използване за: кармично изчистване, лечение от разстояние, нелечебните приложения на символите и друга важна информация. При тази инициация способността на ученика да провежда през себе си Рейки нараства и протичащата през него Рейки-енергия е много по-мощна.

Следва 21-дневен /непрекъснат/ период на хармонизация за ученика, след което той има право да практикува и с други хора.

След успешното преминаване на 21-дневния период, ученикът е готов да изучи и използва втората част от оригиналните методи, завещани ни от Микао Усуи.

Трето ниво – Рейки III /„Рейки Мастер“/

Това е Учителската степен при която получавате допълнителен символ за работа. При тази инициация капацитета на ученика да пропуска през себе си Рейки нараства още повече.

Следва отново 21-дневен период на хармонизация.

Всеки, който премине този последен 21-дневен период, получава възможността да инициира и обучава други хора в трите Рейки нива. Право на всеки, получил степен „Рейки Мастер“ е да реши дали и кога да предприеме тази крачка в живота си.

(„Рейки Мастер“ не предполага духовно просветление).

 

По време на своето обучение в Reiki Usui Shiki Ryoho, както и след него, Ученикът получава помощта и подкрепата на Рейки Мастера по всякакви въпроси и неясноти, свързани с Рейки.

Обучаваните в Рейки могат при желание периодично да бъдат събирани от Рейки Мастера за обмяна на опит и провеждане на сеанси помежду си /самостоятелни или в екип/.

Рейки Мастерът и Учениците са равнопоставени във всеки един етап на обучението, и след него.