май 13, 2016

Обучение

Всеки може да получи достъп до Рейки енергията посредством процеса на инициация /настройка/ извършена от Рейки Мастер. Способността да се използва Рейки не се преподава в обичайния смисъл на думата. Тя се отключва в ученика по време на самата инициация.

Настройката в Рейки създава по-силна връзка между получателя и Източника на Универсалната жизнена енергия. След първоначалното посвещаване в Рейки I получателят става проводник на тази енергия до края на живота си. Тя оказва своето благотворно въздействие, както върху самия него, така и върху другите /приематели на Рейки/, без да го изтощава.

Всяко посвещаване в Рейки ниво дава тласък на нашето духовно развитие и усъвършенстване, разгръща нашите интуитивни способности.

Посветеният в Рейки усилва многократно умението си да получава информация посредством психичните си сетива.

Колкото повече работим с тази енергия, толкова по-сензитивни и осъзнати сме.

Настройката в Рейки играе ролята на активатор на творческите заложби в ученика. Така той получава възможност да развие своите дарби, за да разгърне пълния си потенциал.

Инициирането и обучението в традиционната система REIKI USUI SHIKI RYOHO е разделено на три нива, като всяко едно от тях изисква отделна настройка (инициация).

Посвещаването във всяко едно от нивата може да бъде както индивидуално, така и в група.

Информация за цените можете да намерите в раздел „Често задавани въпроси“

Посвещаване в Рейки Усуи – Първо ниво:
• Силата Рейки. – История на създаването на системата Рейки Усуи. Основополагащи принципи.
• Въвеждане в основните положения и практики при традиционно Рейки Усуи.
• Законите, върху които се основава системата Рейки – Законът на Любовта, Законът за свободната воля, Законът за енергийния обмен. Връзката им с „непоисканото добро“ и последиците от него.
• Пътят на Любовта, Мъдростта и Истината
• Принцип на естествеността и непосредствеността
• Рейки медитация
• Позиции при индивидуален рейки сеанс. Работа в група.
• Изучаване на първата част от автентичните техники, достигнали до нас по начина, по който са преподавани от Микао Усуи.
• Отключване на интуитивните способности
• Техники за отключване на блокирани енергийни центрове
• Техники и практики за защита на личното енергийно поле
• Методи за заземяване
• 21-дневен период на хармонизация и пречистване на седемте енергийни тела.
• Провеждане на индивидуални сеанси от обучаващия (за отключване на основните енергийни центрове) преди инициирането ви в Рейки I.
• Инициация (настройка)

След провеждане на инициацията, ученикът е в 21-дневен /непрекъснат/ период на хармонизация. Със завършването на този период, ученикът придобива правото да предава Рейки и на другите.

След успешното преминаване на 21-дневния период, ученикът е готов да изучи и използва първата част от оригиналните техники, наследени пряко от Микао Усуи, както и да премине към посвещаване в Рейки II.

Посвещаване в Рейки Усуси – Второ ниво:

• Силата на чистото намерение.
• Силата на фокусираната мисъл.
• Рейки символите. Приложение на Рейки символите.
• Зареждане, изчистване, рейки-душ и др.
• Изучаване на втората част от техниките на Микао Усуи.
• Дистанционно лечение
• Кармична структура
• Кармично изчистване. Закон за равновесието. Закон за кармата.
• Рейки за ситуация (Рейки за минали и бъдещи събития).
• Провеждане на индивидуални сеанси от обучаващия преди инициирането ви в Рейки II.
• Инициация (настройка)

При тази инициация способността на ученика да провежда през себе си Рейки нараства многократно.

Следва 21-дневен /непрекъснат/ период на хармонизация за ученика, след което той има право да практикува и с други хора.

След успешното преминаване на 21-дневния период, ученикът е готов да изучи и използва втората част от оригиналните методи, завещани ни от Микао Усуи, както и да пристъпи към Трето ниво – Рейки Мастер.

Посвещаване в Рейки Усуи – Трето ниво /„Рейки Мастер“/

• Запознаване с Учителския символ. Приложение.
• Изучаване на последната част от автентичните техники на Микао Усуи.
• Условия за освобождаване от кармичния цикъл. Освобождаване от вината. Отговорност.
• Пътят към разширяване и оцялостяване на съзнанието.
• Разгръщане на психичните способности
• Условия за достъп до Свръхсъзнанието.
• Провеждане на индивидуални сеанси от обучаващия преди инициирането ви в Рейки III.
• Инициация (настройка)

При тази инициация капацитета на ученика да пропуска през себе си Рейки нараства още повече.

Следва отново 21-дневен (непрекъснат) период на хармонизация.

Всеки, който премине този последен 21-дневен период, получава възможността да инициира и обучава други хора в трите Рейки нива. Право на всеки, получил степен „Рейки Мастер“ е да реши дали и кога да предприеме тази крачка в живота си.

(„Рейки Мастер“ не предполага духовно просветление).

 

По време на своето обучение в Reiki Usui Shiki Ryoho, както и след него, Ученикът получава помощта и подкрепата на Рейки Мастера по всякакви въпроси и неясноти, свързани с Рейки.

Обучаваните в Рейки могат при желание периодично да бъдат събирани от Рейки Мастера за обмяна на опит и провеждане на сеанси помежду си /самостоятелни или в екип/.

Рейки Мастерът и Учениците са равнопоставени във всеки един етап на обучението, и след него.